ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1406 โรงเรียน อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
1407 โรงเรียน บ้านไร่ลำปาง โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760055
1408 โรงเรียน บ้านไทยทวี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760034
1409 โรงเรียน บ้านดงซ่อม โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760026
1410 โรงเรียน บ้านหนองแดน โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760121
1411 โรงเรียน บ้านหนองวัวดำ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055715432
1412 โรงเรียน บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760040
1413 โรงเรียน บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
1414 โรงเรียน บ้านเกาะรากเสียด โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
1415 โรงเรียน บ้านวังชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
1416 โรงเรียน บ้านท่านา โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
1417 โรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055711377
1418 โรงเรียน บ้านคลองเมือง โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
1419 โรงเรียน บ้านลานดอกไม้ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055745011
1420 โรงเรียน บ้านเกาะพิมูล โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
1421 โรงเรียน ยอดประชาสรรค์ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760091
1451 โรงเรียน อนุบาลปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 0-5587-2294
1503 โรงเรียน วัดพรหมประดิษฐ์ สาขาบ้านท่ามะขาม คลองขลุง กำแพงเพชร
1511 โรงเรียน อนุบาลวังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 0-5586-4556
1515 โรงเรียน อนุบาลวังไทร สาขาบ้านหนองเม่น คลองขลุง กำแพงเพชร
1565 โรงเรียน บ้านใหม่เจริญสุข คลองลาน กำแพงเพชร
1600 โรงเรียน บ้านชายเคือง บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5571-5741
1601 โรงเรียน บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
1602 โรงเรียน บ้านคอปล้อง บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5577-2529
1603 โรงเรียน บ้านไผ่งาม บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5576-0120
1604 โรงเรียน บ้านศรีทองสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5574-0936
1605 โรงเรียน บ้านทุ่งซ่าน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5574-0663
1606 โรงเรียน บ้านระหานประชาศึกษา บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5574-0796
1607 โรงเรียน บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5574-0808
1608 โรงเรียน อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5573-3229
1609 โรงเรียน บ้านดงเย็น บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5577-2034
1610 โรงเรียน บ้านสามขา บึงสามัคคี กำแพงเพชร
1611 โรงเรียน บ้านวังเจ้า บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5571-5211
1612 โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
1613 โรงเรียน บ้านกระบวยทอง บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5576-0116
1614 โรงเรียน บ้านโนนพลวง บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5576-0039
1615 โรงเรียน บ้านวังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0-5577-4560
1700 โรงเรียน บ้านยางหย่อง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
1730 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043 393951
1756 โรงเรียน หนองชาดพิทยาคมสาขาบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น