ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1112 โรงเรียน กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859116
1113 โรงเรียน บ้านโพนสวาง เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890282
1114 โรงเรียน บ้านโนนสำราญ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890069
1115 โรงเรียน หนองแสงถวิลราษฎร์ เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890070
1116 โรงเรียน ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890071
1117 โรงเรียน บ้านนาวี เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890284
1118 โรงเรียน บ้านดงหมู เขาวง กาฬสินธุ์
1119 โรงเรียน กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา เขาวง กาฬสินธุ์
1120 โรงเรียน กุดสิมวิทยาสาร เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859117
1121 โรงเรียน กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เขาวง กาฬสินธุ์ 043-859435
1122 โรงเรียน บ้านส้มป่อย เขาวง กาฬสินธุ์ 043-817514
1123 โรงเรียน บ้านกุดกอก เขาวง กาฬสินธุ์
1124 โรงเรียน โคกมะลิวิทยา เขาวง กาฬสินธุ์ 043-890073
1125 โรงเรียน บ้านหนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 043 - 890285
1126 โรงเรียน บ้านโพธิ์ไทร เขาวง กาฬสินธุ์ 043 - 890074
1127 โรงเรียน บ้านโพนนาดี เขาวง กาฬสินธุ์
1192 โรงเรียน บ้านนาคู นาคู กาฬสินธุ์ 043-817056
1193 โรงเรียน บ้านวังเวียง นาคู กาฬสินธุ์ 043-817058
1194 โรงเรียน บ้านนากระเดา นาคู กาฬสินธุ์ 043-817244
1195 โรงเรียน บ้านกุดตาใกล้ นาคู กาฬสินธุ์ 043-817510
1196 โรงเรียน บ้านนากุดสิม นาคู กาฬสินธุ์ 043-960016
1197 โรงเรียน บ้านหนองขามป้อม นาคู กาฬสินธุ์ 043-890017
1198 โรงเรียน บ้านจอมศรี นาคู กาฬสินธุ์ 043-890018
1199 โรงเรียน บ้านชาด นาคู กาฬสินธุ์ 043-817416 / F
1200 โรงเรียน นางามวิทยา นาคู กาฬสินธุ์ 043-890268 / Fa
1201 โรงเรียน หินลาดนารายณ์สาร นาคู กาฬสินธุ์ 043-890269
1202 โรงเรียน บ้านบ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์
1203 โรงเรียน บ้านม่วงกุล นาคู กาฬสินธุ์ 043 - 852470
1204 โรงเรียน นาสีนวลวิทยา นาคู กาฬสินธุ์ 043-817444
1205 โรงเรียน ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร นาคู กาฬสินธุ์ 043-817496
1206 โรงเรียน สามเพื่อนพัฒนา นาคู กาฬสินธุ์ 043 - 890010
1207 โรงเรียน บ้านจาน นาคู กาฬสินธุ์ 043-817245
1208 โรงเรียน โคกนาดี นาคู กาฬสินธุ์ 043-814312
1209 โรงเรียน บ้านโนนศาลา นาคู กาฬสินธุ์ 043-817252
1210 โรงเรียน บ้านหนองห้าง นาคู กาฬสินธุ์ 043-890011
1211 โรงเรียน บ้านน้ำปุ้น นาคู กาฬสินธุ์ 043-890014
1212 โรงเรียน บ้านพรหมสว่าง นาคู กาฬสินธุ์ 043-890015
1213 โรงเรียน รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) นาคู กาฬสินธุ์ 043-890012
1404 โรงเรียน บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055760122
1405 โรงเรียน บ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055715430