ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
925 โรงเรียน บ้านกุดท่าลือ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043889489
927 โรงเรียน เนินลาดวิทยา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043889493
928 โรงเรียน คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043814030
930 โรงเรียน ป่าหวายศึกษา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890252
931 โรงเรียน ชุมชนกุดโดนวิทยาคม ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043889329
934 โรงเรียน นาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890250
936 โรงเรียน คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890253
937 โรงเรียน คำมันปลาผดุงวิทย์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890254
941 โรงเรียน นาสีนวลอุดมเวศม์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890262
943 โรงเรียน โนนสะอาดราษฎร์อำนวย ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890257
945 โรงเรียน หนองกุงไทยวิทยาคม ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890258
947 โรงเรียน โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890000
948 โรงเรียน คำใหญ่วิทยา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043889124
949 โรงเรียน ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043882169
950 โรงเรียน บ้านหาดทรายมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
951 โรงเรียน บ้านชัยศรี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890255
952 โรงเรียน พิมูลวิทยา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890264
953 โรงเรียน โนนเตาไหหนองแก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
954 โรงเรียน เดชอุดมพิทยาคม ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
955 โรงเรียน บ้านทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043890256
990 โรงเรียน นามูลสมบูรณ์วิทย์ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 043890236
999 โรงเรียน บ้านชาดวิทยาคาร ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
1000 โรงเรียน น้อยดอนข่าประชาสามัคคี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043854270
1001 โรงเรียน โคกประสิทธิ์วิทยา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043854268
1002 โรงเรียน โนนชัยประชาสรรค์ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890002
1003 โรงเรียน หนองเม็กวิทยา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890003
1004 โรงเรียน บัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890341
1005 โรงเรียน หนองคูวังเดือนห้าวิทยา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890007
1006 โรงเรียน บ้านสีสุก ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890020
1007 โรงเรียน โนนศิลาสว่างวิทย์ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
1008 โรงเรียน ท่าแห่วิทยาคม ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043848161
1009 โรงเรียน โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890266
1010 โรงเรียน วังยางวิทยาคาร ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890008
1011 โรงเรียน ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890009
1012 โรงเรียน กุดฆ้องชัยวิทยา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890004
1013 โรงเรียน เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
1014 โรงเรียน ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 043890006
1015 โรงเรียน โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
1035 โรงเรียน นาไคร้ประชาสรรค์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
1074 โรงเรียน หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" สมเด็จ กาฬสินธุ์ 043-861439