ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
823 โรงเรียน บ้านห้วยยาง สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890271
824 โรงเรียน บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890024
825 โรงเรียน กุดครองวิทยาคาร ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-840076
826 โรงเรียน ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890316
827 โรงเรียน หนองแคนวิทยา ดอนจาน กาฬสินธุ์
828 โรงเรียน หนองพอกวิทยายน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890322
829 โรงเรียน หนองแวงแสน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890318
830 โรงเรียน สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890320
831 โรงเรียน สายป่าแดงวิทยา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890320
832 โรงเรียน สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890321
833 โรงเรียน แก้งนางราษฎร์บำรุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890314
834 โรงเรียน ดงพยุงสงเคราะห์ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-814295
835 โรงเรียน ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดอนจาน กาฬสินธุ์
836 โรงเรียน นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890317
837 โรงเรียน บ้านนาวิทยาคม ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-895081
838 โรงเรียน บ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-814362
839 โรงเรียน หนองโพนโนนสมบูรณ์ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-814361
840 โรงเรียน หัวคูประชาอุทิศ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 043-890315
841 โรงเรียน พินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043891152
842 โรงเรียน ผดุงราษฎร์วิทยา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043833225
843 โรงเรียน ชุมชนดอนยูงวิทยายน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043891665
844 โรงเรียน หัวงัววิทยาคาร ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043833170
845 โรงเรียน บ้านหนองแวงฮี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890328
846 โรงเรียน บ้านดอนกลอย(พิลาศอุปถัมภ์) ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890331
847 โรงเรียน วัดบ้านกุดสังข์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890161
848 โรงเรียน บ้านขามวิทยาคม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043840059
849 โรงเรียน บ้านหนองบัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890147
850 โรงเรียน บ้านโคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043840043
851 โรงเรียน บ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043840044
852 โรงเรียน หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043891600
853 โรงเรียน ฮ่องฮีวิทยา ยางตลาด กาฬสินธุ์
854 โรงเรียน บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890327
855 โรงเรียน บ้านเสียววิทยาสรรพ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043840080
856 โรงเรียน หนองไม้พลวงวิทยาคม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890302
857 โรงเรียน บ้านลาดสระบัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043848215
858 โรงเรียน บ้านโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043849090
859 โรงเรียน บ้านหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890301
860 โรงเรียน หนองอิเฒ่าวิทยา ยางตลาด กาฬสินธุ์
861 โรงเรียน คำไฮวิทยา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890300
862 โรงเรียน หลักด่านวิทยา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043890160