ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายสุวิทย์ นิลสาย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ชื่อ : นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเดช สุธรรมปวง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นางสุภาพร พิณภิรมย์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 26
  ชื่อ : นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 18
  ชื่อ : นายธนชาต ยืนยง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 23
  ชื่อ : ธณวัฒน์ คุณวัฒน์
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 63
  ชื่อ : นาย เรืองศักดิ์ ทาระคำ
  ผู้เข้าชม 139
  ชื่อ : น.ส.พิไลพรรณ จิตร์ส่งสุข
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 171

พบข้อมูล: 31851 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
13191 โรงเรียน บ้านหนองลาว ภูกามยาว พะเยา 0-5448-4171
13192 โรงเรียน บ้านห้วยทรายขาว ภูกามยาว พะเยา 0-5448-4990
13193 โรงเรียน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จุน พะเยา 0-5445-9245
13246 โรงเรียน บ้านสบทุ"ศีรีราษฏร์สงเคราะห์ เชียงคำ พะเยา 0-5447-0007
13311 โรงเรียน บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ปง พะเยา 0-5448-9054
13312 โรงเรียน บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก ปง พะเยา
13313 โรงเรียน บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยเฟือ ปง พะเยา
13321 โรงเรียน บ้านดอนมูล ภูซาง พะเยา
13322 โรงเรียน บ้านสะแล่ง ภูซาง พะเยา 0-5448-3301
13323 โรงเรียน บ้านร้องเชียงแรง ภูซาง พะเยา 0-5448-5076
13324 โรงเรียน บ้านน้ำเปื๋อย ภูซาง พะเยา
13325 โรงเรียน บ้านดอนไชย ภูซาง พะเยา 0-5448-5073
13326 โรงเรียน บ้านสบบง ภูซาง พะเยา 0-5441-6603
13327 โรงเรียน อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ภูซาง พะเยา 0-5441-6607
13328 โรงเรียน บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านผาลาดทุ่งติ้ว ภูซาง พะเยา
13329 โรงเรียน บ้านฮวก ภูซาง พะเยา 0-54447-0036
13330 โรงเรียน บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง พะเยา 0-5446-5045
13331 โรงเรียน บ้านสถาน ภูซาง พะเยา 0-5446-5347
13332 โรงเรียน บ้านป่าสัก สาขาบ้านม่วงชุม ภูซาง พะเยา
13333 โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง พะเยา 0-5446-5047
13334 โรงเรียน บ้านป่าสัก ภูซาง พะเยา
13335 โรงเรียน บ้านแก ภูซาง พะเยา 0-5446-5365
13336 โรงเรียน บ้านแกใหม่นิคม ภูซาง พะเยา 0-5446-5401
13337 โรงเรียน บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านนาหนุน ภูซาง พะเยา
13338 โรงเรียน บ้านปงใหม่ ภูซาง พะเยา
13339 โรงเรียน บ้านปง ภูซาง พะเยา 0-5444-5586
13340 โรงเรียน บ้านสา ภูซาง พะเยา 0-5445-5199
13341 โรงเรียน บ้านทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0-5445-5165
13342 โรงเรียน บ้านก๊อหลวง ภูซาง พะเยา 0-5445-5222
13343 โรงเรียน บ้านก๊อน้อย ภูซาง พะเยา 0-5445-5039
13493 โรงเรียน พระราชทานทับละมุ ท้ายเหมือง พังงา 0-7644-3114
13525 โรงเรียน วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) เมืองพัทลุง พัทลุง 074-614064
13531 โรงเรียน บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง พัทลุง 074-614065
13559 โรงเรียน บ้านสํานักกอ ควนขนุน พัทลุง 074-693332
13615 โรงเรียน วัดร่มเมือง ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-605180
13616 โรงเรียน บ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-605183
13617 โรงเรียน บ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-605125
13618 โรงเรียน บ้านขัน ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-618273
13619 โรงเรียน อนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-635252
13620 โรงเรียน วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์ พัทลุง 074-635147