ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายสุวิทย์ นิลสาย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ชื่อ : นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเดช สุธรรมปวง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นางสุภาพร พิณภิรมย์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 26
  ชื่อ : นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 18
  ชื่อ : นายธนชาต ยืนยง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 23
  ชื่อ : ธณวัฒน์ คุณวัฒน์
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 63
  ชื่อ : นาย เรืองศักดิ์ ทาระคำ
  ผู้เข้าชม 139
  ชื่อ : น.ส.พิไลพรรณ จิตร์ส่งสุข
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 171

พบข้อมูล: 31851 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
12124 โรงเรียน บ้านหนองขาม สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3257-3247
12125 โรงเรียน บ้านเนินกรวด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
12126 โรงเรียน บ้านหนองน้ำกลัด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-2972
12127 โรงเรียน บ้านหนองเป่าปี่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3264-0000
12128 โรงเรียน บ้านศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-8639
12129 โรงเรียน บ้านไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-8641
12130 โรงเรียน บ้านหนองจิก สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
12131 โรงเรียน อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-2892
12132 โรงเรียน บ้านเกาะไผ่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-2866
12133 โรงเรียน บ้านสิบสองหุ้น สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-8129
12134 โรงเรียน บ้านหนองไทร สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3257-3104
12135 โรงเรียน บ้านนาวัลเปรียง สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-9209
12478 โรงเรียน บ้านกาแลกุมิ หนองจิก ปัตตานี 0-7333-5185
12509 โรงเรียน วัดมุจลินทวาปีวิหาร หนองจิก ปัตตานี 0-7343-7067
12519 โรงเรียน พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี หนองจิก ปัตตานี
12560 โรงเรียน มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอ ปัตตานี
12570 โรงเรียน บ้านบาละแต มายอ ปัตตานี
12609 โรงเรียน บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรัง ปัตตานี
12616 โรงเรียน บ้านคางา ยะรัง ปัตตานี
12632 โรงเรียน บ้านคูระ แม่ลาน ปัตตานี
12665 โรงเรียน ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สายบุรี ปัตตานี 073354275
12690 โรงเรียน บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" กะพ้อ ปัตตานี 073494038
12734 โรงเรียน วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3522-5316,0-3
12738 โรงเรียน วัดเทพคันธาราม"เลื่อนเทียนประสิทธิ์สงเคราะห์ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3571-5222,0-3
12745 โรงเรียน วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3573-0106,0-3
12746 โรงเรียน หนองขนาก "ตุรงค์เรือง" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3573-0199,0-3
12750 โรงเรียน วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3522-3114,0-3
12752 โรงเรียน วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3534-1794, 0-
12753 โรงเรียน วัดศักดิ์ "ราษฎร์สามัคคี" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 0-3534-2850,0-3
12758 โรงเรียน วัดน้อย (สร้อยเกลียวอุปถัมภ์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9503
12760 โรงเรียน วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9504,0-3
12763 โรงเรียน วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตยวิทยา) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9508, 0-
12768 โรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9516
12771 โรงเรียน วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9519
12773 โรงเรียน วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0-3535-9501
12810 โรงเรียน วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0-3531-1283
12814 โรงเรียน วัดดอนกลาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0-3577-5102
12828 โรงเรียน วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0-3531-2265
12829 โรงเรียน บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0-3531-2031
12916 โรงเรียน วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) บางไทร พระนครศรีอยุธยา 0-3530-5998