ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
299 โรงเรียน บ้านดอนคราม ท่าม่วง กาญจนบุรี
300 โรงเรียน วัดหนองตะโก ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-505075
301 โรงเรียน บ้านห้วยน้ำโจน ท่าม่วง กาญจนบุรี
302 โรงเรียน วัดขุนไทยธาราราม ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-526527
303 โรงเรียน บ้านรางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-657063
304 โรงเรียน บ้านสระเศรษฐี ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-626008
305 โรงเรียน บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-611025
306 โรงเรียน วัดวังขนายทายิการาม ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-611724
307 โรงเรียน วัดวังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-553049
308 โรงเรียน วัดหนองเสือ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-647331
309 โรงเรียน บ้านหนองสะแก ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-593227
310 โรงเรียน วัดโพธิ์ศรีสุขาราม ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-561584
311 โรงเรียน ตลาดสํารอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-358433
312 โรงเรียน วัดท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-641367
313 โรงเรียน วัดลําสำรอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-658263
314 โรงเรียน บ้านรางสะเดา ท่าม่วง กาญจนบุรี
315 โรงเรียน บ้านหนองมงคล ท่าม่วง กาญจนบุรี
316 โรงเรียน วัดหนองพังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-658367
317 โรงเรียน บ้านห้วยไร่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-540270
318 โรงเรียน บ้านหนองเป็ด ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-644065
319 โรงเรียน วัดหนองตะครอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-517941
320 โรงเรียน ดิศกุล ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-644136
321 โรงเรียน บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-644048
322 โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-540256
323 โรงเรียน บ้านหนองสองห้อง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-644228
324 โรงเรียน จํารูญเนติศาสตร์ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-526482
325 โรงเรียน วัดสระกลอยสามัคคีธรรม ท่าม่วง กาญจนบุรี
326 โรงเรียน บ้านโกรกตารอด ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-518067
348 โรงเรียน บ้านหนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
349 โรงเรียน บ้านหนองผู้เฒ่า ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-518070
350 โรงเรียน บ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-518069
352 โรงเรียน บ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540109
353 โรงเรียน บ้านหินแด้น ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540154
354 โรงเรียน ช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย) ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
355 โรงเรียน บ้านหนองปากดง ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540135
356 โรงเรียน บ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
357 โรงเรียน บ้านหนองโสน ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540137
358 โรงเรียน บ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540153
359 โรงเรียน บ้านไทรทอง ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540266
360 โรงเรียน บ้านโป่งโก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540152