ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
10123 โรงเรียน ประชาอุปถัมภ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 573-0290
10179 โรงเรียน วัดศรีเขตนันทาราม ปากเกร็ด นนทบุรี 9261042
10189 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ปากเกร็ด นนทบุรี 5839127
10204 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 10(บ้านใหม่) เมืองนราธิวาส นราธิวาส 073-538495
10211 โรงเรียน บ้านบือราเปะ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 073-541105
10245 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 9 บาเจาะ นราธิวาส 073-313505
10247 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 10 บาเจาะ นราธิวาส 073-599408
10397 โรงเรียน บ้านตําเสาพัฒนา แว้ง นราธิวาส 073638608
10430 โรงเรียน อิสลามบํารุง สุไหงปาดี นราธิวาส 073651210
10470 โรงเรียน บ้านทํานบ ระแงะ นราธิวาส 073641408
10503 โรงเรียน ประชาบํารุง ระแงะ นราธิวาส 073539318
10577 โรงเรียน บ้านห้วยยื่น เมืองน่าน น่าน
10659 โรงเรียน บ้านนา นาน้อย น่าน 054760227
10676 โรงเรียน บ้านหนองแดง แม่จริม น่าน
10718 โรงเรียน บ้านป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุข น่าน 054767390
10730 โรงเรียน บ้านนาเหลืองม่วงขวา ภูเพียง น่าน 054773288
10731 โรงเรียน บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน 054750533
10732 โรงเรียน บ้านน้ำแก่นกลาง ภูเพียง น่าน 054708893
10733 โรงเรียน บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียง น่าน 054683333
10734 โรงเรียน บ้านป่าสัก ภูเพียง น่าน 054760182
10735 โรงเรียน บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน 054771374
10736 โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย ภูเพียง น่าน 054773254
10737 โรงเรียน บ้านฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 054710153
10738 โรงเรียน วัดพระธาตุแช่แห้ง ภูเพียง น่าน 054774546
10739 โรงเรียน บ้านห้วยคำ ภูเพียง น่าน 054760100
10740 โรงเรียน บ้านห้วยไฮ ภูเพียง น่าน 054760101
10741 โรงเรียน บ้านท่าล้อ ภูเพียง น่าน 054771372
10742 โรงเรียน บ้านบุปผาราม ภูเพียง น่าน 054751565
10743 โรงเรียน บ้านเมืองจัง ภูเพียง น่าน 054783109
10744 โรงเรียน บ้านหาดเค็ด ภูเพียง น่าน 054684583
10745 โรงเรียน บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียง น่าน 054710964
10746 โรงเรียน บ้านก้อด ภูเพียง น่าน 054793370
10747 โรงเรียน บ้านน้ำลัดสบแก่น ภูเพียง น่าน 054793368
10748 โรงเรียน บ้านม่วงใหม่ ภูเพียง น่าน 054793367
10749 โรงเรียน บ้านหัวนา ภูเพียง น่าน 054793369
10750 โรงเรียน บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียง น่าน 054710975
10824 โรงเรียน บ้านพนาสวรรค์ ปัว น่าน 054-760-149
10827 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ปัว น่าน
10863 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) ทุ่งช้าง น่าน 054-693-058
10975 โรงเรียน อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว) เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-601170