ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
9551 โรงเรียน วัดคงคา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 350565
9552 โรงเรียน บ้านขุนทะเล นบพิตำ นครศรีธรรมราช 374312
9553 โรงเรียน บ้านปากลง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 309605
9554 โรงเรียน วัดเปียน นบพิตำ นครศรีธรรมราช 309005
9555 โรงเรียน บ้านพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 309211
9556 โรงเรียน บ้านนบ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 309051
9557 โรงเรียน วัดโรงเหล็ก นบพิตำ นครศรีธรรมราช 307185
9558 โรงเรียน บ้านโรงเหล็ก นบพิตำ นครศรีธรรมราช 307187
9559 โรงเรียน บ้านพังหรัน นบพิตำ นครศรีธรรมราช 348390
9621 โรงเรียน อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 0-5629-9232
9641 โรงเรียน วัดบางมะฝ่อ"จันทโชตอนุสรณ์" โกรกพระ นครสวรรค์ 0-5639-0179
9645 โรงเรียน ชุมชนวัดบ้านหว้า"ประชาประสาทวิทย์" โกรกพระ นครสวรรค์ 0-5627-5151
9664 โรงเรียน วัดท้บกฤชเหนือ ชุมแสง นครสวรรค์ 0-5628-9117
9826 โรงเรียน วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม ลาดยาว นครสวรรค์ 0-5628-6002
9847 โรงเรียน บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง แม่วงก์ นครสวรรค์
9848 โรงเรียน บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม แม่วงก์ นครสวรรค์
9872 โรงเรียน บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา แม่วงก์ นครสวรรค์
9873 โรงเรียน บ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร แม่วงก์ นครสวรรค์
9874 โรงเรียน อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) แม่เปิน นครสวรรค์
9875 โรงเรียน สวนป่าแม่กะสี แม่เปิน นครสวรรค์
9876 โรงเรียน บ้านท่ามะกรูด แม่เปิน นครสวรรค์
9877 โรงเรียน บ้านคลองสมบูรณ์ แม่เปิน นครสวรรค์
9878 โรงเรียน บ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน นครสวรรค์ 0-5623-4922
9879 โรงเรียน สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก แม่เปิน นครสวรรค์
9880 โรงเรียน บ้านคลองโพธิ์พัฒนา แม่เปิน นครสวรรค์
9881 โรงเรียน บ้านตลิ่งสูงสามัคคี ชุมตาบง นครสวรรค์
9882 โรงเรียน บ้านชุมม่วง ชุมตาบง นครสวรรค์
9883 โรงเรียน อนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 0-5629-3066
9884 โรงเรียน บ้านเขาจั๊กจั่น ชุมตาบง นครสวรรค์ 0-5623-5505
9885 โรงเรียน บ้านหนองจิก ชุมตาบง นครสวรรค์
9886 โรงเรียน บ้านปางงู ชุมตาบง นครสวรรค์
9887 โรงเรียน บ้านปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
9888 โรงเรียน เขาหินกราวประชาสรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
9889 โรงเรียน บ้านปางชัย ชุมตาบง นครสวรรค์
9896 โรงเรียน บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์) ตากฟ้า นครสวรรค์ 0-5639-0186
9899 โรงเรียน บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) ตากฟ้า นครสวรรค์ 0-5639-0185
9927 โรงเรียน ม่วงน้อยประชาสามัคคี ตาคลี นครสวรรค์
9958 โรงเรียน วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์ ตาคลี นครสวรรค์ 0-5608-1331
9959 โรงเรียน บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540) ตาคลี นครสวรรค์
10049 โรงเรียน บ้านเขาช้างฟุบ"เสนาขันธ์อนุสรณ์" ไพศาลี นครสวรรค์ 0-5639-0007