ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
8814 โรงเรียน บ้านหนองจานใต้ ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
8815 โรงเรียน บ้านช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
8816 โรงเรียน บ้านโสกดู่ ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
8817 โรงเรียน บ้านหนองดู่ ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
8818 โรงเรียน บ้านหนองม่วงวิทยาคาร ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
8819 โรงเรียน บ้านหนองยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 0-4475-1771
8820 โรงเรียน บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 010692832
8821 โรงเรียน หนองอ้อวิทยาคม ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
8844 โรงเรียน อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 356064
8933 โรงเรียน วัดทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 366230
8941 โรงเรียน วัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 450136
9126 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน นครศรีธรรมราช 075-450104
9127 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม บางขัน นครศรีธรรมราช 075-450113
9140 โรงเรียน วัดหลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479419
9141 โรงเรียน วัดจันดี ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-486315,75-4
9142 โรงเรียน บ้านคลองกุย ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479230,075-
9143 โรงเรียน ชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-364142
9144 โรงเรียน บ้านนาปราน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479404
9145 โรงเรียน บ้านควนตม ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479385
9146 โรงเรียน บ้านหนองเตย ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479425
9147 โรงเรียน วัดมะนาวหวาน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-450002
9148 โรงเรียน บ้านนา ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479044
9149 โรงเรียน บ้านคลองงา ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479035
9150 โรงเรียน องค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-491506,075-
9151 โรงเรียน บ้านกุยเหนือ ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479056
9152 โรงเรียน บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479057
9153 โรงเรียน บ้านจันดี ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-450001
9154 โรงเรียน วัดสวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-361409
9155 โรงเรียน วัดควนส้าน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479006
9156 โรงเรียน บ้านไทรงาม ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-450129
9157 โรงเรียน บ้านคลองปีก ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-361573,075-
9158 โรงเรียน บ้านคลองปีกเหนือ ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 075-479260
9287 โรงเรียน วัดอัฒฑศาสนาราม ปากพนัง นครศรีธรรมราช 075348969
9314 โรงเรียน บ้านหอยราก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
9543 โรงเรียน ชุมชนวัดอินทคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 349307
9546 โรงเรียน บ้านในตูล นบพิตำ นครศรีธรรมราช 348401
9547 โรงเรียน เคียงศิริ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 307139
9548 โรงเรียน วัดวังเลา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 350490
9549 โรงเรียน วัดนาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 307139
9550 โรงเรียน วัดเขาน้อย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 450130