ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
7118 โรงเรียน บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) ธาตุพนม นครพนม 0-4254-1076
7120 โรงเรียน บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) ธาตุพนม นครพนม 532012
7124 โรงเรียน บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง (พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถ ธาตุพนม นครพนม 531003
7141 โรงเรียน บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ธาตุพนม นครพนม 0-4253-4789
7165 โรงเรียน นาแกผดุงราชกิจเจริญ นาแก นครพนม 527052
7166 โรงเรียน บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ นาแก นครพนม 537971
7167 โรงเรียน บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ) นาแก นครพนม 571574
7169 โรงเรียน บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ นาแก นครพนม 571277
7170 โรงเรียน บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี นาแก นครพนม 527126
7193 โรงเรียน บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ นาแก นครพนม 0-4256-0095
7199 โรงเรียน บ้านหนองยอโพนแพง นาแก นครพนม 537031
7299 โรงเรียน บ้านวังยาง วังยาง นครพนม 0-4257-7050
7300 โรงเรียน บ้านนาขามส้มป่อย วังยาง นครพนม 0-4253-7970
7301 โรงเรียน บ้านหนองนางด่อน วังยาง นครพนม 0-4257-7005
7302 โรงเรียน บ้านหนองสะโน วังยาง นครพนม 560124
7303 โรงเรียน บ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง นครพนม 560125
7304 โรงเรียน บ้านหนองผักแว่น วังยาง นครพนม 0-4253-6445
7305 โรงเรียน บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 วังยาง นครพนม 560146
7306 โรงเรียน บ้านโนนหอม วังยาง นครพนม 560126
7307 โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์วังโน วังยาง นครพนม 0-4253-7639
7308 โรงเรียน บ้านโพนสวาง วังยาง นครพนม 08-3351-7131
7309 โรงเรียน บ้านยอดชาดวิทยา วังยาง นครพนม 537741
7310 โรงเรียน บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง วังยาง นครพนม 0-4253-7722
7311 โรงเรียน บ้านหนองบึง วังยาง นครพนม 537968
7312 โรงเรียน บ้านหนองแคน วังยาง นครพนม 0-4253-7305
7314 โรงเรียน บ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทน นครพนม 042560117
7363 โรงเรียน บ้านนากะทืมโนนสะอาด นาหว้า นครพนม
7376 โรงเรียน บ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า นครพนม 042597267
7442 โรงเรียน บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา ศรีสงคราม นครพนม 042560005
7461 โรงเรียน บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก โพนสวรรค์ นครพนม 042535224
7477 โรงเรียน บ้านขว้างคลีชูชาติ โพนสวรรค์ นครพนม 042538129
7588 โรงเรียน บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-415281
7594 โรงเรียน บ้านหนองไผ่ล้อม"พยัคฆเดชบำเพ็ญ" เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-957051
7619 โรงเรียน เคหะประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-211235
7640 โรงเรียน วัดหนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-212110
7724 โรงเรียน บ้านหนองเสาเดียว โชคชัย นครราชสีมา 044375363
7785 โรงเรียน อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย ห้วยแถลง นครราชสีมา 044391194
7837 โรงเรียน บ้านหนองโบสก์ ครบุรี นครราชสีมา 0-4443-0170
7938 โรงเรียน วัดโพธินิมิตร ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4445-0493
8128 โรงเรียน บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" สีคิ้ว นครราชสีมา 044-430572