ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
6420 โรงเรียน บ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด ตราด 039570013
6421 โรงเรียน อนุบาลเกาะกูด เกาะกูด ตราด
6422 โรงเรียน บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง ตราด 039551093
6423 โรงเรียน บ้านบางเบ้า เกาะช้าง ตราด 039558120
6424 โรงเรียน อนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 039586141
6425 โรงเรียน วัดคลองสน เกาะช้าง ตราด 039555026
6426 โรงเรียน วัดวัชคามคชทวีป เกาะช้าง ตราด 039553036
6427 โรงเรียน วัดสลักเพชร เกาะช้าง ตราด 039553051
6446 โรงเรียน ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม เมืองตาก ตาก 055-560175
6482 โรงเรียน ยางโองน้ำวิทยาคม บ้านตาก ตาก 055-587182
6483 โรงเรียน เด่นไม้ซุงวิทยาคม บ้านตาก ตาก
6523 โรงเรียน บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) วังเจ้า ตาก 055-560164
6524 โรงเรียน อนุบาลวังเจ้า วังเจ้า ตาก 055-556065
6525 โรงเรียน เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วังเจ้า ตาก 055-500131
6526 โรงเรียน ดงซ่อมพิทยาคม วังเจ้า ตาก
6527 โรงเรียน บ้านใหม่เสรีธรรม วังเจ้า ตาก 055-560101
6528 โรงเรียน บ้านหนองปลาไหล วังเจ้า ตาก 055-560100
6529 โรงเรียน บ้านผาผึ้ง วังเจ้า ตาก 055-560165
6530 โรงเรียน บ้านท่าตะคร้อ วังเจ้า ตาก
6531 โรงเรียน บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) วังเจ้า ตาก
6532 โรงเรียน บ้านทุ่งกง วังเจ้า ตาก 055-560169
6533 โรงเรียน บ้านตะเคียนด้วน วังเจ้า ตาก
6534 โรงเรียน บ้านวังตำลึง วังเจ้า ตาก 055-517137
6535 โรงเรียน บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) วังเจ้า ตาก
6536 โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 วังเจ้า ตาก 055-560102
6537 โรงเรียน บ้านวังน้ำเย็น วังเจ้า ตาก
6538 โรงเรียน บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านศรีคีรีรักษ์ วังเจ้า ตาก
6553 โรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 แม่สอด ตาก 55542539
6577 โรงเรียน บ้านห้วยปลาหลด สาขาห้วยจะกือ แม่สอด ตาก
6586 โรงเรียน บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ แม่ระมาด ตาก 55560140
6602 โรงเรียน ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา แม่ระมาด ตาก 55560147
6603 โรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ท่าสองยาง ตาก 55589002
6661 โรงเรียน รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี พบพระ ตาก
6662 โรงเรียน ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย พบพระ ตาก
6730 โรงเรียน วัดกุฎีเตี้ย บ้านนา นครนายก 037-382002
6735 โรงเรียน วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) บ้านนา นครนายก 037-382942
6820 โรงเรียน วัดใหม่ดอนทราย เมืองนครปฐม นครปฐม 034-286799
7089 โรงเรียน บ้านหนองบัวด่านเก่า เมืองนครพนม นครพนม 536717
7102 โรงเรียน บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) เมืองนครพนม นครพนม 0-4205-4052
7117 โรงเรียน วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ธาตุพนม นครพนม 0-4254-1077