ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
5812 โรงเรียน บ้านใหม่หนองหอย ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053460269
5813 โรงเรียน บ้านแม่ขาน ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053360184
5814 โรงเรียน วัดสองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053360227
5815 โรงเรียน บ้านหัวข่วง ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053360182
5816 โรงเรียน บ้านสามหลัง ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053360170
5817 โรงเรียน วัดดอนชื่น ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053360181
5818 โรงเรียน บ้านเหล่าเป้า ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053360179
5819 โรงเรียน บ้านเจริญสามัคคี ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053369106
5820 โรงเรียน บ้านดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053369054
5821 โรงเรียน วัดวังขามป้อม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053369059
5822 โรงเรียน บ้านดงป่าหวาย ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053369065
5927 โรงเรียน ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ จอมทอง เชียงใหม่ 053-341264
5936 โรงเรียน วัดพระบาท สาขาบ้านแม่ปอน จอมทอง เชียงใหม่ 053-460143
5938 โรงเรียน ชุมชนศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ 053-341263
6001 โรงเรียน บ้านอมเม็งสาขาสบลอง แม่แจ่ม เชียงใหม่
6010 โรงเรียน บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ แม่แจ่ม เชียงใหม่
6031 โรงเรียน ทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย แม่แจ่ม เชียงใหม่
6161 โรงเรียน หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 0-7520-8113
6162 โรงเรียน วัดหนองสมาน หาดสำราญ ตรัง 0-7520-8114
6163 โรงเรียน บ้านปากปรน หาดสำราญ ตรัง 0-7520-8239
6164 โรงเรียน วัดปากปรน หาดสำราญ ตรัง 0-7520-3070
6165 โรงเรียน บ้านบกหัก หาดสำราญ ตรัง 0-7520-7732
6166 โรงเรียน บ้านบ้าหวี หาดสำราญ ตรัง 0-7520-7775
6167 โรงเรียน บ้านทุ่งกอ หาดสำราญ ตรัง 0-7520-7776
6168 โรงเรียน บ้านตะเสะ หาดสำราญ ตรัง 0-7520-7708
6169 โรงเรียน บ้านนาทะเล หาดสำราญ ตรัง 0-7520-7843
6170 โรงเรียน บ้านโคกรัก หาดสำราญ ตรัง 0-7527-7100
6187 โรงเรียน บ้านบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันตัง ตรัง
6221 โรงเรียน วัดกาญจน์บริรักษ์ ห้วยยอด ตรัง 75233361
6230 โรงเรียน วัดเขา สาขาบ้านไทรงาม ห้วยยอด ตรัง
6232 โรงเรียน ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ห้วยยอด ตรัง 75272236
6342 โรงเรียน วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) เมืองตราด ตราด 039512623
6343 โรงเรียน วัดวัง (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) เมืองตราด ตราด 039523539
6344 โรงเรียน บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) เมืองตราด ตราด 039528125
6357 โรงเรียน ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย เขาสมิง ตราด
6397 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 44(บ้านนนทรีย์) บ่อไร่ ตราด 039524698
6406 โรงเรียน ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) แหลมงอบ ตราด 039597222
6417 โรงเรียน วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) แหลมงอบ ตราด 039547259
6418 โรงเรียน บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะกูด ตราด 010712909
6419 โรงเรียน บ้านคลองเจ้า เกาะกูด ตราด 039570014