ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
5309 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 4 แม่ออน เชียงใหม่ 053-460267
5310 โรงเรียน วัดแม่กำปอง แม่ออน เชียงใหม่
5311 โรงเรียน บ้านแม่เตาดิน แม่ออน เชียงใหม่
5312 โรงเรียน วัดห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 053-460003
5313 โรงเรียน บ้านจำปี แม่ออน เชียงใหม่
5314 โรงเรียน วัดหนองหอย แม่ออน เชียงใหม่
5315 โรงเรียน บ้านออนหลวย แม่ออน เชียงใหม่ 053-859419
5316 โรงเรียน บ้านออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 053-859117
5317 โรงเรียน วัดเปาสามขา แม่ออน เชียงใหม่ 053-859485
5318 โรงเรียน บ้านออนหลวย สาขาบ้านหัวฝาย แม่ออน เชียงใหม่
5319 โรงเรียน วัดเปาสามขา สาขาบ้านวาก แม่ออน เชียงใหม่
5320 โรงเรียน วัดบ้านม่อน แม่ออน เชียงใหม่ 053-460265
5321 โรงเรียน วัดห้วยทราย แม่ออน เชียงใหม่ 053-
5322 โรงเรียน วัดดอนชัย แม่ออน เชียงใหม่ 053-460226
5323 โรงเรียน บ้านแม่ตะไคร้ แม่ออน เชียงใหม่ 053-460268
5324 โรงเรียน ทาเหนือวิทยา แม่ออน เชียงใหม่ 053-460002
5325 โรงเรียน บ้านห้วยบง สาขาบ้านห้วยยาบ แม่ออน เชียงใหม่
5335 โรงเรียน สหกรณ์ดำริสาขาสามัคคีวิทยา พร้าว เชียงใหม่
5337 โรงเรียน สหกรณ์ดำริสาขาบ้านป่าอ้อ พร้าว เชียงใหม่
5478 โรงเรียน วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ สะเมิง เชียงใหม่
5511 โรงเรียน บ้านเจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0-5384-8606
5515 โรงเรียน วัดสันคะยอม สันทราย เชียงใหม่ 0-5349-2014
5527 โรงเรียน บ้านแม่แมะ สาขาป่าโหล เชียงดาว เชียงใหม่
5545 โรงเรียน บ้านแม่ข้อน เชียงดาว เชียงใหม่
5546 โรงเรียน บ้านแม่จา เชียงดาว เชียงใหม่
5594 โรงเรียน บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา ฝาง เชียงใหม่ 053-460233
5613 โรงเรียน บ้านแม่คะ สาขาบ้านหนองบัวคำ ฝาง เชียงใหม่
5633 โรงเรียน บ้านฮ่องห้า แม่อาย เชียงใหม่
5650 โรงเรียน บ้านป่าก๊อ สาขาบ้านห้วยม่วง แม่อาย เชียงใหม่
5670 โรงเรียน บ้านแม่แพม เวียงแหง เชียงใหม่
5684 โรงเรียน บ้านร้องธาร สาขาปางมะขามป้อม ไชยปราการ เชียงใหม่
5693 โรงเรียน บ้านทา ไชยปราการ เชียงใหม่
5716 โรงเรียน วัดปวงสนุก สันป่าตอง เชียงใหม่
5731 โรงเรียน วัดป่าอ้อย สันป่าตอง เชียงใหม่
5769 โรงเรียน บ้านร้องแหย่ง หางดง เชียงใหม่
5807 โรงเรียน สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ แม่วาง เชียงใหม่
5808 โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053939799
5809 โรงเรียน วัดหนองหลั้ว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053360171
5810 โรงเรียน วัดศรีดอนชัย ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053360260
5811 โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 053363129