ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  ไทรทองอุปถัมภ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นางสาวธัญนภัส วามะขันธ์
  โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสุวิทย์ นิลสาย
  MUANGWANPATTANASUKSA SCHOOL
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ชื่อ : นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเดช สุธรรมปวง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางสาวสุพัตรา ปุยะติ
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นางสาวปัทมาภรณ์ คงสุข
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 19
  ชื่อ : นางสาวจินดารัตน์ มุกธวัตร
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นายธีรพงษ์ กาญจนสกุล
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : กระฉ่อน เดชะ
  ผู้เข้าชม 88
  ชื่อ : สัมฤทธิ์ชัย
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 38
  ชื่อ : สุนิเวศ เพียรเจริญศักดิ์
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 39

พบข้อมูล: 31867 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
256 โรงเรียน บ้านท่าโป่ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540228
257 โรงเรียน บ้านหนองหอย เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
258 โรงเรียน บ้านทับศิลา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540239
259 โรงเรียน บ้านท่าทุ่ม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
260 โรงเรียน วัดเขาน้อย เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-635250
261 โรงเรียน บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540186
262 โรงเรียน บ้านเขาตก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-564014
263 โรงเรียน บ้านแก่งหลวง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-651172
264 โรงเรียน วัดถ้ำมังกรทอง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-564013
265 โรงเรียน บ้านวังปลาหมู เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
266 โรงเรียน บ้านวังลาน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-552133
267 โรงเรียน วัดไทยวิวัฒนาราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-552118
268 โรงเรียน บ้านทุ่งนาคราช เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-552190
269 โรงเรียน วัดบ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-654151-2
270 โรงเรียน บ้านวังตะเคียน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-654138
272 โรงเรียน ลุ่มโป่งเสี้ยว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540223
273 โรงเรียน วัดพุน้อย เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540231
274 โรงเรียน บ้านวังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540225
276 โรงเรียน บ้านดงยาง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-552067
277 โรงเรียน พัฒน์พงศ์ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540233
279 โรงเรียน หนองบ้านเก่าสามัคคี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
280 โรงเรียน บ้านตะเคียนงาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540236
281 โรงเรียน บ้านทุ่งศาลา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-518071
282 โรงเรียน วัดท่าโป๊ะ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540232
283 โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540237
284 โรงเรียน วัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร" ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-586109
285 โรงเรียน บ้านห้วยตลุง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-659028
286 โรงเรียน บ้านรางจิก ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-698107
287 โรงเรียน บ้านห้วยนาคราช ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-698147
288 โรงเรียน วัดศรีสุวรรณาราม ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-540257
289 โรงเรียน วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-613013
290 โรงเรียน วัดท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-513115
291 โรงเรียน วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-611101
292 โรงเรียน อนุบาลท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-611721
293 โรงเรียน เขาดินวิทยาคาร ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-611904
294 โรงเรียน บ้านหนองตาบ่ง ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-613176
295 โรงเรียน วัดชุกพี้ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-655350
296 โรงเรียน บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-658258
297 โรงเรียน วัดม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-655355
298 โรงเรียน บ้านถ้ำ ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-655058