ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
4990 โรงเรียน บ้านถ้ำ ตชด. แม่สาย เชียงราย 053-709555
4998 โรงเรียน บ้านสันยาวสันลิดไม้ แม่สาย เชียงราย 053-667440
5000 โรงเรียน บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ แม่สาย เชียงราย 053-785012
5020 โรงเรียน บ้านเทอดไทย สาขาห้วยหก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 053160057
5021 โรงเรียน บ้านเทอดไทย สาขาห้วยหยวกป่าโซ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
5025 โรงเรียน ชุมชนศึกษาบ้านแม่สแลป แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 053-160140
5034 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
5035 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
5036 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
5037 โรงเรียน อนุบาลดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย 053-790124
5038 โรงเรียน บ้านป่าลัน ดอยหลวง เชียงราย 053-918405
5039 โรงเรียน บ้านห้วยไร่ ดอยหลวง เชียงราย 053-790035
5040 โรงเรียน ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ดอยหลวง เชียงราย 053-790111
5041 โรงเรียน บ้านไทรทอง ดอยหลวง เชียงราย 053-918047
5042 โรงเรียน บ้านหนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 053-918499
5043 โรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา ดอยหลวง เชียงราย 053-181698
5044 โรงเรียน บ้านป่าซางงาม ดอยหลวง เชียงราย 086-4204795
5045 โรงเรียน อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) ดอยหลวง เชียงราย 053-607281
5046 โรงเรียน บ้านทุ่งกวาง ดอยหลวง เชียงราย 053-790038
5047 โรงเรียน บ้านดอย ดอยหลวง เชียงราย 053-918156
5048 โรงเรียน บ้านดอนงาม ดอยหลวง เชียงราย 053-173076
5049 โรงเรียน บ้านขุนแม่บง(ตชด.) ดอยหลวง เชียงราย 087-7284853,053
5090 โรงเรียน สันทรายงามวิทยา เทิง เชียงราย 0-5371-0115
5115 โรงเรียน บ้านดอนไชยสาขาบ้านผาลาด เทิง เชียงราย 0-5369-6698
5161 โรงเรียน บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอร์ พญาเม็งราย เชียงราย
5162 โรงเรียน ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด พญาเม็งราย เชียงราย
5163 โรงเรียน บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2152
5166 โรงเรียน บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์" พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2178
5167 โรงเรียน ห้วยก้างราษฎร์วิทยา พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2155
5188 โรงเรียน อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ขุนตาล เชียงราย 0-5379-7028
5193 โรงเรียน อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ขุนตาล เชียงราย 0-5379-7635
5200 โรงเรียน บ้านพญาพิภัทดิ์ ขุนตาล เชียงราย 0-5371-0183
5231 โรงเรียน วัดวังสิงห์คำ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-368373
5235 โรงเรียน ศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า ระดับปฐมวัย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5244 โรงเรียน เทพเสด็จวิทยา ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-460171
5304 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 1 แม่ออน เชียงใหม่
5305 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 2 แม่ออน เชียงใหม่ 053-929076
5306 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 3 แม่ออน เชียงใหม่
5307 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 5 แม่ออน เชียงใหม่
5308 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 6 แม่ออน เชียงใหม่