ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
4863 โรงเรียน บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงป่าเป้า เชียงราย 53952249
4866 โรงเรียน เวียงกาหลงวิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย 53789465
4885 โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา แม่ลาว เชียงราย
4887 โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยาสาขาใหม่จัดสรร แม่ลาว เชียงราย
4898 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงแสน เชียงราย 053-777105 053-
4931 โรงเรียน บ้านหนองแว่น แม่จัน เชียงราย 053-660494
4932 โรงเรียน ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน เชียงราย 053-918473
4933 โรงเรียน บ้านป่าตึง แม่จัน เชียงราย 053-771191
4935 โรงเรียน บ้านสันโค้ง แม่จัน เชียงราย 053-160039
4936 โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน แม่จัน เชียงราย 053-180040
4937 โรงเรียน ประชารัฐพัฒนา แม่จัน เชียงราย 053-180018
4938 โรงเรียน บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน เชียงราย 053-918524
4939 โรงเรียน บ้านปางสา แม่จัน เชียงราย 053-160117
4940 โรงเรียน บ้านสันติสุข แม่จัน เชียงราย 053-610038
4941 โรงเรียน บ้านรวมใจ แม่จัน เชียงราย 053-160040
4942 โรงเรียน บ้านแม่สลองใน แม่จัน เชียงราย 053-180645
4943 โรงเรียน สันสลีหลวง-สันนายาว แม่จัน เชียงราย 053-665835
4945 โรงเรียน นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา แม่จัน เชียงราย 053-918521
4946 โรงเรียน บ้านใหม่สามัคคี แม่จัน เชียงราย 053-918443
4948 โรงเรียน บ้านแม่คี-หนองอ้อ แม่จัน เชียงราย 053-772316
4950 โรงเรียน บ้านหนองแหย่ง แม่จัน เชียงราย 053-779509
4951 โรงเรียน บ้านสันธาตุ แม่จัน เชียงราย 053-785205
4952 โรงเรียน บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน เชียงราย 053-665892
4953 โรงเรียน บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย แม่จัน เชียงราย 053-914496
4954 โรงเรียน บ้านสันกอง แม่จัน เชียงราย 053-763125
4957 โรงเรียน บ้านแหลว แม่จัน เชียงราย 053-653220
4958 โรงเรียน อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) แม่จัน เชียงราย 053-653476
4959 โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก แม่จัน เชียงราย 053-775290
4961 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) แม่จัน เชียงราย 053-775111
4962 โรงเรียน บ้านหนองครก แม่จัน เชียงราย 053-664713
4963 โรงเรียน บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น แม่จัน เชียงราย 053-924485
4964 โรงเรียน บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) แม่จัน เชียงราย 053-664083
4966 โรงเรียน บ้านท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 053-918503,053-
4967 โรงเรียน บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม แม่จัน เชียงราย 053-607655
4968 โรงเรียน บ้านแม่แพง แม่จัน เชียงราย 053-918135
4969 โรงเรียน บ้านแม่ลัว แม่จัน เชียงราย 053-918380
4970 โรงเรียน บ้านแม่ลาก แม่จัน เชียงราย 053-998349
4971 โรงเรียน บ้านทับกุมารทอง แม่จัน เชียงราย
4972 โรงเรียน ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ แม่จัน เชียงราย
4986 โรงเรียน บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ แม่สาย เชียงราย 053-646552