ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
4734 โรงเรียน บ้านสันกอเหียง พาน เชียงราย
4735 โรงเรียน บ้านเหมืองง่า พาน เชียงราย 53722950
4736 โรงเรียน บ้านไร่อ้อย พาน เชียงราย 53722963
4737 โรงเรียน อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พาน เชียงราย 53721700
4738 โรงเรียน บ้านหนองบัว พาน เชียงราย 53722657
4740 โรงเรียน บ้านสันผักแค พาน เชียงราย 53721483
4741 โรงเรียน บ้านม่วงคำ พาน เชียงราย 53721777
4742 โรงเรียน บ้านสันต้นผึ้ง พาน เชียงราย 53604811
4743 โรงเรียน บ้านฝั่งตื้น พาน เชียงราย 53604810
4744 โรงเรียน ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พาน เชียงราย 53957306
4746 โรงเรียน บ้านแม่เย็น พาน เชียงราย 53957044
4748 โรงเรียน บ้านสันต้นแหน พาน เชียงราย 53604533
4749 โรงเรียน บ้านสันป่ง พาน เชียงราย 53604696
4750 โรงเรียน บ้านร่องคตสันปูเลย พาน เชียงราย 53957059
4751 โรงเรียน ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) พาน เชียงราย 53762100
4755 โรงเรียน บ้านห้วยประสิทธิ์ พาน เชียงราย 53604828
4757 โรงเรียน บ้านศาลา พาน เชียงราย 53676312
4759 โรงเรียน ริมวัง ๑ พาน เชียงราย 53160162
4760 โรงเรียน ริมวัง ๒ พาน เชียงราย 53160163
4762 โรงเรียน โป่งทะลายใหม่เจริญ พาน เชียงราย 53671210
4763 โรงเรียน บ้านแม่แก้วเด่นชัย พาน เชียงราย 53671018
4764 โรงเรียน บ้านแม่แก้วเหนือ พาน เชียงราย 53671610
4765 โรงเรียน บ้านแม่แก้ว พาน เชียงราย 53671636
4766 โรงเรียน บ้านแม่แก้วใต้ พาน เชียงราย 53671208
4767 โรงเรียน บ้านแม่อ้อนอก พาน เชียงราย 53605110
4768 โรงเรียน บ้านแม่อ้อ พาน เชียงราย 53671372
4770 โรงเรียน บ้านสิบสอง พาน เชียงราย 53186089
4772 โรงเรียน สันหนองควาย พาน เชียงราย 53604579
4773 โรงเรียน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พาน เชียงราย 53677630
4774 โรงเรียน ชุมชนสันมะเค็ด พาน เชียงราย 53677181
4776 โรงเรียน บ้านสันต้นดู่ พาน เชียงราย 53677182
4778 โรงเรียน บ้านห้วยเครือบ้า พาน เชียงราย 53605087
4780 โรงเรียน ป่าแดงวิทยา พาน เชียงราย 53659020
4781 โรงเรียน บ้านหนองฮ่างสันหลวง พาน เชียงราย 53762245
4783 โรงเรียน เวียงห้าว พาน เชียงราย 53605145
4793 โรงเรียน บ้านห้วยสะลักวิทยาสาขากิ่วจำปี แม่สรวย เชียงราย
4822 โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา แม่สรวย เชียงราย
4841 โรงเรียน ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย 53605506
4843 โรงเรียน บ้านเด่นศาลา เวียงป่าเป้า เชียงราย 53649000
4849 โรงเรียน ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า เชียงราย 53160096