ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
4596 โรงเรียน บ้านป่ายางมน เมืองเชียงราย เชียงราย 742636
4630 โรงเรียน บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ เมืองเชียงราย เชียงราย
4634 โรงเรียน บ้านโล๊ะป่าห้า เมืองเชียงราย เชียงราย 607250
4664 โรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 160166
4668 โรงเรียน บ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ เมืองเชียงราย เชียงราย 160034
4688 โรงเรียน บ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา เวียงชัย เชียงราย 918600
4691 โรงเรียน บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 953180
4693 โรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 720288
4694 โรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 160003
4695 โรงเรียน บ้านโป่ง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 953028
4696 โรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 710497
4697 โรงเรียน บ้านปงเคียน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 160002
4699 โรงเรียน บ้านป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 918905
4700 โรงเรียน บ้านห้วยหมากเอียก เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 607072
4701 โรงเรียน บ้านห้วยห้างป่าสา เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 953382
4702 โรงเรียน บ้านห้วยขี้เหล็ก เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 710356
4703 โรงเรียน บ้านป่าซางเหนือ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 173645
4704 โรงเรียน บ้านสักพัฒนา ป่าแดด เชียงราย 53761450
4705 โรงเรียน บ้านแม่พุง ป่าแดด เชียงราย 53710136
4706 โรงเรียน โรงช้างวิทยา ป่าแดด เชียงราย 53761446
4707 โรงเรียน บ้านโป่ง ป่าแดด เชียงราย 53761500
4708 โรงเรียน บ้านใหม่ใต้ ป่าแดด เชียงราย 53761007
4709 โรงเรียน บ้านป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 53761126
4710 โรงเรียน บ้านป่าเส้า ป่าแดด เชียงราย 53160129
4711 โรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา ป่าแดด เชียงราย
4712 โรงเรียน บ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี ป่าแดด เชียงราย 53160131
4713 โรงเรียน ชุมชนบ้านสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 53761084
4714 โรงเรียน อนุบาลศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 53710252
4715 โรงเรียน บ้านวังผา ป่าแดด เชียงราย 53160019
4717 โรงเรียน บ้านสันมะแฟน พาน เชียงราย 53666845
4718 โรงเรียน ธารทองวิทยา(ป่ารวก) พาน เชียงราย 53666844
4719 โรงเรียน ร่องธารวิทยา พาน เชียงราย 53729830
4720 โรงเรียน บ้านหนองตุ้ม พาน เชียงราย 53729792
4721 โรงเรียน บ้านหนองผักจิก พาน เชียงราย 53958339
4723 โรงเรียน บ้านห้วยทรายขาว พาน เชียงราย 53958221
4724 โรงเรียน เจริญเมืองวิทยา พาน เชียงราย 53721065
4729 โรงเรียน สันกลางวิทยา พาน เชียงราย 53770152
4731 โรงเรียน บ้านแม่คาวหลวง พาน เชียงราย 53770223
4732 โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์ พาน เชียงราย 53722014
4733 โรงเรียน บ้านสันติวัน พาน เชียงราย 53721070