ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
3606 โรงเรียน บ้านหนองเด่น เนินขาม ชัยนาท
3607 โรงเรียน บ้านเก่า เนินขาม ชัยนาท 056947545
3608 โรงเรียน บ้านทุ่งโพธิ์ เนินขาม ชัยนาท 056449504
3609 โรงเรียน บ้านหนองยาง เนินขาม ชัยนาท 056449099
3610 โรงเรียน บ้านสุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 056449529
3611 โรงเรียน บ้านกะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 056449563
3708 โรงเรียน บ้านลาดผักหนาม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-870279
3710 โรงเรียน บ้านหนองฉนวนวิทยาคม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-822826
3711 โรงเรียน บ้านหนองแวง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
3750 โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
3803 โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา หนองบัวแดง ชัยภูมิ
3826 โรงเรียน บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 044-870233
3836 โรงเรียน บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 044-870367
3915 โรงเรียน โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อ ชัยภูมิ 044870102
3974 โรงเรียน บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียว ชัยภูมิ 044870542
4084 โรงเรียน บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044870423
4085 โรงเรียน บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044822750
4138 โรงเรียน บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044860211
4203 โรงเรียน บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 044-870473
4322 โรงเรียน บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-822612
4323 โรงเรียน บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870185
4324 โรงเรียน บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870118
4325 โรงเรียน บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870201
4326 โรงเรียน บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870231
4327 โรงเรียน บ้านท่าชวน ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870152
4328 โรงเรียน บ้านวังกุง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870200
4329 โรงเรียน บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870202
4330 โรงเรียน ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-731057
4331 โรงเรียน บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870556
4332 โรงเรียน บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870130
4333 โรงเรียน บ้านวังพง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870204
4334 โรงเรียน บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870183
4335 โรงเรียน บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870178
4336 โรงเรียน บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870147
4337 โรงเรียน บ้านบุฉนวน สาขาหนองใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 044-870183
4338 โรงเรียน บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เมืองชุมพร ชุมพร 0-7752-2144
4456 โรงเรียน อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) ปะทิว ชุมพร 0-7759-1180
4463 โรงเรียน บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปะทิว ชุมพร 0-7750-5473
4500 โรงเรียน วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) สวี ชุมพร 077531271
4511 โรงเรียน บ้านแก่งกระทั่ง สวี ชุมพร 077520452