ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
3330 โรงเรียน บ้านห้วยหวาย เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3820 9838
3331 โรงเรียน อนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3820 9283
3332 โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3819 0038
3333 โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3819 0029
3334 โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3819 0028
3335 โรงเรียน บ้านชุมนุมปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3847 0333
3336 โรงเรียน บ้านหนองชุมเห็ด เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3826 0655
3337 โรงเรียน บ้านเนินทุ่ง เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3819 0027
3338 โรงเรียน บ้านเขาสัตตพรหม เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3826 0559
3339 โรงเรียน บ้านหนองยายหมาด เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3819 0025
3340 โรงเรียน บ้านคลอง เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3819 0030
3341 โรงเรียน บ้านเขาวังแก้ว เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3819 0031
3342 โรงเรียน บ้านแปลง เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3819 0026
3374 โรงเรียน อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา ชลบุรี 0-3834-1466
3434 โรงเรียน รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ เมืองชัยนาท ชัยนาท 056439235
3437 โรงเรียน วัดส่องคบ่(ท้ายเมืองอนุสรณ์) เมืองชัยนาท ชัยนาท 056405623
3440 โรงเรียน วัดงิ้ว่(เรือไทยสงเคราะห์) เมืองชัยนาท ชัยนาท 056406101
3442 โรงเรียน อนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 056413361
3460 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) มโนรมย์ ชัยนาท 056434238
3485 โรงเรียน บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 วัดสิงห์ ชัยนาท 056430088
3507 โรงเรียน วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) สรรคบุรี ชัยนาท 056481498
3577 โรงเรียน วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) หันคา ชัยนาท 056489114
3588 โรงเรียน วัดวังน้ำขาว หนองมะโมง ชัยนาท 056415878
3589 โรงเรียน บ้านหนองหวาย หนองมะโมง ชัยนาท 056448538
3590 โรงเรียน อนุบาลหนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 056415848
3591 โรงเรียน บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง ชัยนาท 056401064
3592 โรงเรียน บ้านหนองตะขบ หนองมะโมง ชัยนาท 056415883
3593 โรงเรียน บ้านดอนใหญ่ หนองมะโมง ชัยนาท 056448486
3594 โรงเรียน บ้านวังหัวเรือ หนองมะโมง ชัยนาท 056950084
3595 โรงเรียน วัดเขาดิน(วันครู่2502) หนองมะโมง ชัยนาท 056466169
3596 โรงเรียน บ้านเขาเกล็ด หนองมะโมง ชัยนาท 056448440
3597 โรงเรียน บ้านน้ำพุ หนองมะโมง ชัยนาท 056413497
3598 โรงเรียน บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) หนองมะโมง ชัยนาท 056413611
3599 โรงเรียน วัดศรีสโมสร หนองมะโมง ชัยนาท 056466038
3600 โรงเรียน บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองฯ หนองมะโมง ชัยนาท 056448413
3601 โรงเรียน บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) หนองมะโมง ชัยนาท 056415916
3602 โรงเรียน อนุบาลเนินขาม เนินขาม ชัยนาท 056451497
3603 โรงเรียน บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) เนินขาม ชัยนาท 056449407
3604 โรงเรียน บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) เนินขาม ชัยนาท 056449348
3605 โรงเรียน บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) เนินขาม ชัยนาท 056449335