ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1983 โรงเรียน บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮด ขอนแก่น 260422
1984 โรงเรียน บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮด ขอนแก่น 260442
1985 โรงเรียน ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 218213
1986 โรงเรียน ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮด ขอนแก่น 260174
1987 โรงเรียน บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮด ขอนแก่น 260460
1988 โรงเรียน หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮด ขอนแก่น
1989 โรงเรียน บ้านหนองเต่า บ้านแฮด ขอนแก่น 218200
1990 โรงเรียน ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 218209
1991 โรงเรียน บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮด ขอนแก่น 260142
1992 โรงเรียน บ้านโนนทัน บ้านแฮด ขอนแก่น 260274
1993 โรงเรียน บ้านวังหว้า บ้านแฮด ขอนแก่น 260347
1994 โรงเรียน บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮด ขอนแก่น 260373
1995 โรงเรียน บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 267123
1996 โรงเรียน บ้านหนองผักตบ บ้านแฮด ขอนแก่น 260414
1997 โรงเรียน บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮด ขอนแก่น 218222
2094 โรงเรียน นาโพธิ์ชีวิทยา แวงใหญ่ ขอนแก่น 043260116,,
2180 โรงเรียน บ้านวังยาวสามัคคี โนนศิลา ขอนแก่น 043214208,,
2181 โรงเรียน บ้านหันศิลางาม โนนศิลา ขอนแก่น 043281337,04328
2182 โรงเรียน บ้านหนองขี้เห็น โนนศิลา ขอนแก่น 043260383,,
2183 โรงเรียน ไตรมิตรพัฒนศึกษา โนนศิลา ขอนแก่น 043276413,,
2184 โรงเรียน โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ โนนศิลา ขอนแก่น 043212603,08984
2185 โรงเรียน บ้านหนองไฮประชาสรรค์ โนนศิลา ขอนแก่น 043281026,,
2186 โรงเรียน บ้านห้วยแคน โนนศิลา ขอนแก่น 043212176,,
2187 โรงเรียน เบญจคามสามัคคี โนนศิลา ขอนแก่น 043281483,,
2188 โรงเรียน ไตรราษฎร์สามัคคี โนนศิลา ขอนแก่น 043260141,,
2189 โรงเรียน บ้านขอนสักตอประดู่ โนนศิลา ขอนแก่น 043281206,,
2190 โรงเรียน บ้านโนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 043212604,,
2191 โรงเรียน บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ โนนศิลา ขอนแก่น 043214192,,
2192 โรงเรียน บ้านผักหวาน โนนศิลา ขอนแก่น 043260528,,
2193 โรงเรียน บ้านหนองทุ่มหนองหว้า โนนศิลา ขอนแก่น 043212595,04326
2194 โรงเรียน บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า โนนศิลา ขอนแก่น 043212220,,
2195 โรงเรียน บ้านหลุบคา โนนศิลา ขอนแก่น 043260451,,
2196 โรงเรียน บ้านเหล่าโนนคูณ โนนศิลา ขอนแก่น 043281213,,
2197 โรงเรียน หนองกุงห้วยเสียววิทยา โนนศิลา ขอนแก่น 043214196,,
2198 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 34(บ้านกุดโง้ง) กระนวน ขอนแก่น 043-211158
2204 โรงเรียน บ้านป่าติ้ว กระนวน ขอนแก่น 043-211157
2205 โรงเรียน บ้านหนองแวงคูป่าชาติ กระนวน ขอนแก่น 043-260531
2227 โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา กระนวน ขอนแก่น
2229 โรงเรียน บ้านโคกกลางวิทยา กระนวน ขอนแก่น 043-260171
2236 โรงเรียน อนุบาลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 043-449009