ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1766 โรงเรียน พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง บ้านฝาง ขอนแก่น 043260540
1788 โรงเรียน บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบท ขอนแก่น 212178
1792 โรงเรียน บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบท ขอนแก่น 260372
1863 โรงเรียน บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่ ขอนแก่น 212106
1877 โรงเรียน บ้านวังผือขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 213093
1878 โรงเรียน บ้านส้มป่อย เปือยน้อย ขอนแก่น 260359
1907 โรงเรียน บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรี ขอนแก่น 260240
1921 โรงเรียน บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรี ขอนแก่น 260125
1925 โรงเรียน บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรี ขอนแก่น 266232
1934 โรงเรียน บ้านโนนคุต มัญจาคีรี ขอนแก่น 260545
1936 โรงเรียน โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรี ขอนแก่น 260122
1954 โรงเรียน ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 216225
1955 โรงเรียน บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260137
1956 โรงเรียน บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260598
1957 โรงเรียน บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260260
1958 โรงเรียน บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260271
1959 โรงเรียน บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260293
1960 โรงเรียน บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 216117
1961 โรงเรียน บ้านดอนหมู โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 214198
1962 โรงเรียน บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260255
1963 โรงเรียน บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 216223
1964 โรงเรียน บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
1965 โรงเรียน บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260439
1966 โรงเรียน บ้านหินตั้ง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 212598
1967 โรงเรียน สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260514
1968 โรงเรียน บ้านซับแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260200
1969 โรงเรียน บ้านซับบอน โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260201
1970 โรงเรียน นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 214200
1971 โรงเรียน บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260247
1972 โรงเรียน โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260118
1973 โรงเรียน บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260401
1974 โรงเรียน หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 212594
1975 โรงเรียน อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 260527
1976 โรงเรียน บ้านโคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 214190
1977 โรงเรียน บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮด ขอนแก่น 212104
1978 โรงเรียน บ้านดอนปอแดง บ้านแฮด ขอนแก่น 260214
1979 โรงเรียน บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮด ขอนแก่น 260277
1980 โรงเรียน บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮด ขอนแก่น 260312
1981 โรงเรียน บ้านป่าม่วง บ้านแฮด ขอนแก่น 260529
1982 โรงเรียน บ้านเล็บเงือก บ้านแฮด ขอนแก่น 260699