ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นางประภัฏสร ลี้เรืองธนทรัพย์
  ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
  ผู้เข้าชม 3
  ชื่อ : นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  ชื่อ : นายปองวุฒิ สมภารเพียง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอำนวย ไกรศรีทุม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : อนุวัฒน์ ใจอาวุธ
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 38
  ชื่อ : นางสาวสุนิสา สายนวล
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 32
  ชื่อ : นางสาวทิพย์สุดา สุรวิทย์
  ผู้เข้าชม 8

พบข้อมูล: 31840 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
2351 โรงเรียน บ้านกุดกระหนวน อุบลรัตน์ ขอนแก่น 043-260547
2353 โรงเรียน บ้านหนองขามพิทยาคม อุบลรัตน์ ขอนแก่น
2354 โรงเรียน บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น อุบลรัตน์ ขอนแก่น 043-260225
2361 โรงเรียน บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 043-212404
2366 โรงเรียน บ้านกระนวน ซำสูง ขอนแก่น 043-219109
2367 โรงเรียน บ้านคำแมด ซำสูง ขอนแก่น 043-221631
2368 โรงเรียน บ้านสว่าง ซำสูง ขอนแก่น 043-219221
2369 โรงเรียน บ้านหนองกุงดิ่ง ซำสูง ขอนแก่น
2370 โรงเรียน บ้านหลุบเลา ซำสูง ขอนแก่น 043-219179
2371 โรงเรียน บ้านห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น 043-260456
2372 โรงเรียน คูคำพิทยาสรรพ์ ซำสูง ขอนแก่น 043-300355
2373 โรงเรียน บ้านโคกใหม่นายม ซำสูง ขอนแก่น 043-300086
2374 โรงเรียน บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ ซำสูง ขอนแก่น
2375 โรงเรียน บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 043-300080
2376 โรงเรียน บ้านบ่อใหญ่ ซำสูง ขอนแก่น 043-260300
2377 โรงเรียน บ้านหม้อ ซำสูง ขอนแก่น
2378 โรงเรียน บ้านหนองบัวคำมูล ซำสูง ขอนแก่น 043-260406
2379 โรงเรียน บ้านแห้ว ซำสูง ขอนแก่น 043-260495
2392 โรงเรียน บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" ชุมแพ ขอนแก่น 0-4321-4156
2401 โรงเรียน ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ ชุมแพ ขอนแก่น 0-4321-4130
2411 โรงเรียน ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพ ขอนแก่น 0-4321-1556
2416 โรงเรียน หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพ ขอนแก่น 0-4321-1556
2423 โรงเรียน วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพ ขอนแก่น 0-4321-4120
2463 โรงเรียน สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียง ขอนแก่น 0-4326-0253
2544 โรงเรียน บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพู ขอนแก่น 0-4339-9040
2621 โรงเรียน นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4321-1581
2622 โรงเรียน บ้านกุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4391-7051
2623 โรงเรียน บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำ ขอนแก่น 092798348
2624 โรงเรียน บ้านนาดี หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4343-8045
2625 โรงเรียน บ้านสะอาด หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4321-4140
2626 โรงเรียน บ้านหัวภู หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4339-6379
2627 โรงเรียน หนองแวงวิทยา หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4326-0722
2628 โรงเรียน บ้านขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4339-6030
2629 โรงเรียน บ้านศาลาดิน หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4339-6205
2630 โรงเรียน บ้านหนองกุงคชสาร หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4340-2646
2631 โรงเรียน บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ ขอนแก่น 016013289
2632 โรงเรียน บ้านหนองพู่ หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4339-6029
2633 โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำ ขอนแก่น 010482251
2634 โรงเรียน บ้านหนองหอย หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4326-0346
2635 โรงเรียน บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำ ขอนแก่น 0-4321-3684