ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
   โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
   ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
   บ้านเขือง
   วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
   โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
   โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
   ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
   วัดจิกลาด
  ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง