ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
   ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
   วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
   ประสานมิตรวิทยา
   โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
   โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
   โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
   บ้านเขือง
   ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ชื่อ : นายสุวิทย์ นิลสาย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ชื่อ : นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเดช สุธรรมปวง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน