ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
   โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
   ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
   ประสานมิตรวิทยา
   โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
   ไทรทองอุปถัมภ์
   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
   วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร